Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN BUTIK BATIK MET WHOLESALE PARTIJEN

Artikel 1

DEFINITIES

1.1. Onder “Verkoper” wordt in deze voorwaarden verstaan Blom Ecoprint, gevestigd aan Adriaen Beyerkade 29, 3515 XV Utrecht, de onderneming die het op zich heeft genomen textiel- en of kledingartikelen of accessoires te maken en/of te importeren en die goederen vervolgens te leveren aan de Koper.

1.2. Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met Verkoper een overeenkomst aangaat, meer in het bijzonder degene die deze Verkoper een opdracht tot levering van de genoemde goederen heeft gegeven, niet zijnde consument of finale eindgebruiker.

1.3. Onder “aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van Koper, ofwel een eerste aanbieding dan wel bezorging aan het door Koper aangeduide afleveradres.

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Verkoper.

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met de Verkoper indien de uitvoering geschiedt door inschakeling van een derde partij.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijke zijn overeengekomen.

2.4. Indien in deze algemene leveringsvoorwaarden 1 of meerdere bepaling buiten toepassing worden verklaard tast dit de rechtsgeldigheid van de overige algemene leveringsvoorwaarden niet aan.

2.5. In geval de Verkoper een afwijking toestaat op deze voorwaarden ten gunste van de Koper kan de Koper hier geen rechten aan ontlenen voor de toekomst.

Artikel 3

TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

3.1. De koopovereenkomst komt tot stand na het verzenden van het aanbod door Verkoper en het aanvaarden hiervan door Koper.

3.2. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.

3.3. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Verkoper.

3.4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Verkoper ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4

PRIJZEN

4.1. De door Verkoper opgegeven verkoopprijzen luiden in Euro (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW/VAT) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Voor Nederlandse klanten (en voor Europese klanten die niet beschikken over een Internationaal BTW (VAT)-nr), zal 21% Nederlandse BTW worden opgelegd.

4.2. Door Verkoper in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen/adviesverkoopprijzen binden de Verkoper niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.

4.3. Indien deze prijsverhogingen doorgevoerd worden zal Koper gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks onverwijld na kennisneming aan Verkoper schriftelijke mededeelt. Koper heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5

EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Alle door Verkoper te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Verkoper, zolang de Koper enige vordering van Verkoper, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid BW, niet heeft voldaan.

5.2. De Koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

5.3. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en voldoende te verzekeren tegen diefstal of schade.

5.4. Indien Koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekortschiet of
Verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Koper verleent Verkoper, daartoe onherroepelijk machtiging voor toegang tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt.

5.5. Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Verkoper door terugneming heeft gemaakt.

5.6. Het is Koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is Koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 6

AFLEVERING EN RISICO

6.1. Aflevering vindt plaats zoals uitdrukkelijk is overeengekomen en zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur. Afspraken omtrent afwijkingen daarop kunnen individueel en incidenteel op klant niveau worden gemaakt.

6.2. De goederen zijn voor risico van Koper na levering volgens artikel 1.3. Schade kan dan alleen worden vergoed indien de Koper binnen 48 uur na ontvangst van de goederen hier schriftelijke melding van heeft gedaan op de daarvoor bestemde wijze mede door overlegging van foto’s.

Artikel 7

LEVERTIJD

7.1. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Verkoper steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

7.2. Verkoper zal zich zoveel als mogelijk aan de levertijd dienen te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft Koper het recht om na het verstrijken van de levertijd Verkoper schriftelijk te sommeren binnen 6 weken af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft Koper het recht de overeenkomst als ontbonden te verklaren.

Artikel 8

BETALING

8.1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle betalingen door Koper zullen binnen de overeengekomen betalingstermijn zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden op een door deze aan te wijzen bankrekening ten gunste van Aesthetic Stories.

8.2. Verkoper heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

8.3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Verkoper aangewezen bank- en of girorekening. Verkoper heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst van Verkoper, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Verkoper is ontvangen. De volledige overeengekomen koopprijs moet betaald zijn door Koper alvorens Verkoper de goederen verstuurt naar Koper. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Verkoper voortvloeiende schade.

8.4. Verkoper is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de Koper in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de Koper aan Verkoper verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan. Levering van producten geschiedt na betaling van het volledige overeengekomen koopprijs.

8.5. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Koper is aan Verkoper vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

8.6. Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als Koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.7. De Verkoper heeft tegenover de Koper die niet tijdig heeft betaald, dan wel – in voorkomend geval – die niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar, onverminderd zijn overige rechten als gevolg van deze voorwaarden en /of de wet het recht zekerheidsstelling voor de betalingen en / of vooruitbetaling en / of onmiddellijke betaling bij eerste aanbieding van de goederen aan de Koper (rembours) te eisen voor alle lopende overeenkomsten tussen Verkoper en Koper. Bij weigering van de Koper te voldoen aan deze zekerheidsstelling is de Verkoper gerechtigd de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, waardoor Verkoper recht verkrijgt op schadevergoeding conform het gestelde in artikel 10.5.

8.8 De Verkoper behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling van 50 tot 100% te hanteren.

 

Artikel 9

OPEISBAARHEID EN NIET NAKOMING

9.1. Bij niet nakoming door Koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum heeft Verkoper het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen Verkoper en Koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaats vindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door Koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

9.2. Alle vorderingen op de Koper worden terstond opeisbaar, ook al mocht de betalingstermijn nog niet zijn verstreken, ingeval de Koper in gebreke is met enige betalingsverplichting, of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, in staat van liquidatie komt te verkeren, of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het verhaal van de vorderingen van Verkoper in gevaar zou kunnen komen. Tevens heeft Verkoper het recht om overeenkomst te ontbinden op het moment dat de Koper in gebreke is met enige betalingsverplichting, of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, in staat van liquidatie komt te verkeren, of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het verhaal van de vorderingen van Verkoper in gevaar zou kunnen komen.

9.3. Koper is verplicht bij dreiging van een van de gevallen uit art 9.2. daar direct melding van te maken aan Verkoper.

 

Artikel 10

GARANTIES/KLACHTEN/ANNULERING

10.1. Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 48 uur na aflevering der goederen daarvan schriftelijk de Verkoper hierover heeft geïnformeerd. Tevens vervalt het recht op garantie 2 maanden na datum verkoop aan eindgebruiker en indien de kaartjes van de items zijn verwijderd en/of de goederen gebruikssporen bevatten en/of zijn gedragen, uitgezonderd verborgen gebreken. Verkoper komt te allen tijde het uitsluitende recht toe in redelijkheid hierover in het individuele geval te beslissen.

10.2. Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond opleveren voor reclames.

10.3. Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan of andere uiterlijk zichtbare gebreken dienen op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend dan wel onmiddellijk schriftelijk, via de juiste procedure, aan Verkoper te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.

10.4. Voor een geslaagd beroep op garantie dient te allen tijde de originele verkoopbon te worden overlegd.

10.5. Annulering is in beginsel niet mogelijk. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, e.e.a. ter uitsluitende beoordeling van Verkoper, kan annulering in voorkomende gevallen plaatsvinden. De annuleringskosten bedragen 10% van de totale bestelling indien de bestelling nog niet in productie is genomen. Indien de order wel in productie is genomen bedragen de annuleringskosten 30% van de totale bestelling tot 1 maand vóór gepande uitlevering. Vanaf 1 maand vóór geplande uitlevering tot moment van uitlevering bedragen de annuleringskosten 70% van de totale bestelling. In geval van annulering door de Koper dient deze zich te vergewissen door navraag bij de Verkoper van het stadium waarin de bestelling en / of productie zich bevinden.

10.6. Omruilen is een gunst en geen recht. In geval een omruiling wordt toegestaan door Verkoper zal dit geschieden op haar voorwaarden waarbij de prijs van de aankoop wordt gebaseerd op de dan geldende prijzen voor artikelen uit voorraad.

 

Artikel 11

AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, van Koper of derden in geval van onjuist gebruik van de goederen, althans anders dan op de manier zoals die algemeen gebruikelijk is.

11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Verkoper slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten in welke vorm dan ook, hetzij vergoeding van indirecte schade hetzij gevolgschade hetzij schade wegens gederfde winst.

11.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper na het ontstaan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Verkoper heeft gemeld.

11.4. Verkoper is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Koper.

11.5. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper.

11.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de Koper zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Artikel 12

 

OVERMACHT

12.1. Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Verkoper te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van Verkoper.

12.3. Indien Verkoper bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als het betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13

INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten op ontwerpen, tekeningen, verpakkingen, samples en foto’s ongeacht de herkomst met betrekking tot de door de Verkoper geleverde producten, blijven berusten bij Verkoper. Het is Koper uitdrukkelijk niet toegestaan om ontwerpen te kopiëren en/of elders door derden te laten fabriceren. Indien zulks wordt vastgesteld verkrijgt Verkoper een direct opeisbare vordering van € 5.000,- per constatering op Koper.

13.2. Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Verkoper kan Koper echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

13.3. Het is de Koper toegestaan het door Verkoper beschikbaar gesteld fotomateriaal te gebruiken op zijn site voor ondersteuning van het merk van de Verkoper. Voor andere doeleinden of andere wijzen van gebruik is dit uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper.

Artikel 14

GESCHILLEN

 

14.1. Op overeenkomsten met Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Verkoper, tenzij Verkoper de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Koper of dwingend recht anders voorschrijft.

Blom Ecoprint is een onderdeel van Butik Batik - KvK nr. 59510900 - btw nr. NL001539507B87

 

info@blom-ecoprint.nl - T 0621508405 - Mirjam van Gelder

Adriaen Beyerkade 29 - 3515 XV Utrecht

Bankrelatie: ING rek.nr. NL85INGB0006261295 - BIC INGBNL2A

 

Volg ons op social media:

Instagram: blomecoprint

Facebook: @blomecoprint

Twitter: @BlomNl